ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

За нас

Адресът на нашия сайт: https://www.smartreading.bg.

Поверителност

Поверителността има за цел да ви осведоми за това как smartreading.bg третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране. Основна мисия на нашия екип е да ви предоставяме информация относно нови книги, актуални събития и всякакви интересни и забавни дейности.

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които smartreading.bg прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

 • Да ви информираме какви данни използваме.
 • Да ви информираме защо ги използваме.
 • Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като таргетирана реклама, например.
 • Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.
 • Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.
 • Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

 1. smartreading.bg предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта smartreading.bg от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. В полетата на регистрационния формуляр, попълван от Потребителя при създаване на профил на smartreading.bg и в полетата на формуляра за он-лайн поръчка на smartreading.bg, са ясно маркирани задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и резултатът от отказ за тяхното попълване и предоставяне. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки, които дават възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя. Впоследствие, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност, чрез редакция на настройките, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
 3. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, smartreading.bg има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.
 4. smartreading.bg събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Личните данни, предоставени от Потребителите, са използвани за анализ и подобрение ефективността и работата на smartreading.bg; за управление на създадените он-лайн поръчки, за доставка на поръчаните продукти; за защитена обработка на плащания през криптирана линия; за комуникация с Потребителите относно он-лайн поръчки и продукти. smartreading.bg съхранява личните данни за период от 5 години.
 5. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на сайта smartreading.bg.
 6. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в smartreading.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, да бъдат използвани и разпространявани от smartreading.bg за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на Потребителя в smartreading.bg (създавани поръчки, харесвани книги, задавани въпроси, коментари и др.) и информацията за он-лайн поръчките му (брой, цена, конкретни заглавия, обща сума) винаги могат да бъдат използвани от smartreading.bg за целите на директния маркетинг, когато това не противоречи на действащото българско законодателство.
 7. smartreading.bg се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 • е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • личните данни се предоставят на фирми, обработващи лични данни за целите на игри, провеждани от маркетинг-агенция;
 • други, посочени в закона случаи.
 1. С регистрацията си в smartreading.bg Потребителят разрешава в потребителските му профили в smartreading.bg, Facebook, Google+ или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от smartreading.bg.
 2. При създаване на он-лайн поръчка smartreading.bg обработва лични данни на Потребителя, необходими за изпълнение на създадената от Потребителя он-лайн поръчка – Имена, Тел.номер, Адрес, E-mail.

На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни

smartreading.bg  не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги. Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената он-лайн поръчка. Такива лични данни са: Имена, Адрес, Тел.номер.
Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на smartreading.bg въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност smartreading.bg  да доставя продуктите си на потребителите. Тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация.

Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

Защита на информацията

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на собствени сървъри в офиса на smartreading.bg, колокирани в центрове за съхранение на данните на територията на Република България.

Конфиденциалност на комуникацията

Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от smartreading.bg за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта smartreading.bg.

Право на възражение

Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от smartreading.bg. Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от smartreading.bg, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация, на admin@smartreading.bg.

Права на субектите на данни според GDPR

Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.

Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.

Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

Контакти:

Администратор: ИВИПЕТ ЕООД  ЕИК 204340130, гр. София, кв. „Стрелбище” ул. „Тулча”, бл. 95, България, тел. 089 656 55 66,
email: admin@smartreading.bg

 

Доставка до офис на Спиди

3,90 лв

При поръчка над 60лв.

Безплатна доставка за цялата страна

Проверка на пратката

При наложен платеж

Онлайн поддръжка

08:00 - 20:00

Wishlist 0
Continue Shopping
Scroll to Top